Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

Meet our Instructors

KOJI KUNO

KOJI KUNO

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • ประสบการณ์สอน 15 ปี

 

ภูมิหลังโปรผู้สอน

  • ได้รับการรับรองจากสมาคมนักกอล์ฟอาชีพประเทศญี่ปุ่น
  • สื่อสารภาษาญี่ปุ่น

 

ประสบการณ์ด้านการแข่งขัน

  • ประสบการณ์แข่งขันกอล์ฟอาชีพ 9 ปี
  • 2553 ได้อันดับ 4 จากการแข่งขัน Hiroshima prefecture tournament
  • 2551 ได้อันดับ 8 จากการแข่งขัน The Chugoku and Shikoku region tournament
  • 2545 ชนะเลิศ The Chugoku region Student golf tournament